Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Soutěže pro první stupeň ZŠ  -  ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA

Organizátor: DDM Praha 3 - Ulita, Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3

Sportovní část:  Petr Panuš, tel. 271 771 026, 212 242 481,  e-mail: panus@ulita.cz

Ostatní:  Josef Chmel, tel. 271 771 026, 212 242 481, e-mail:  chmel@ulita.cz

 


 

 VŠEOBECNĚ:

 

Soutěže se konají pouze v rámci Prahy 3 a nemají postupový charakter (kromě vyhlášených výjimek).

V rámci soutěží pro první stupeň jsou organizovány soutěže sportovní a dovednostní.

Propozice jednotlivých sportovních soutěží budou k dispozici min. 14 dní před termínem soutěže. Propozice ostatních soutěží budou připraveny do 30.11.2013.

 

Přihlášky na soutěže je nutné podat předem písemnou formou nebo prostřednictvím dokumentu vloženého na www.iddm.cz/praha3/ucitel v termínu určeném propozicemi.

 

Za školu (rozumí se právní subjekt) smí startovat v každé kategorii jedno družstvo.

Družstvo příslušné školy musí doprovázet dospělá osoba.

Soutěžní výsledky jsou započítávány do bodování poháru starosty Hartiga podle stanovených pravidel.

Jde-li o nesportovní soutěž jednotlivců, v každé kategorii lze započítat maximálně tři soutěžící (pokud propozice obvodního kola nestanoví nižší počet soutěžících).

Pro všechny týmové soutěže prvního stupně je přípustný start žáků z 1. – 3. tříd za II. kategorii, pokud je to z organizačních důvodů školy nutné. Podíl mladších žáků startujících za II. kategorii smí být maximálně polovina členů družstva..

JEN PRO SPORTOVNÍ SOUTĚŽE:

Nemůže-li se přihlášená škola soutěže zúčastnit, musí se nejpozději den před soutěží písemně omluvit. 

Soutěží se podle pravidel příslušného sportu a vypsaných propozic.

Každý účastník soutěže je povinen mít u sebe průkaz pojištěnce nebo jeho kopii.

Před zahájením soutěže musí družstvo odevzdat soupisku družstva potvrzenou vedením školy a zaplatit startovné, jestliže je určeno.

Pedagogický dozor ručí za správnost údajů na soupisce a start žáků v soutěži tak, aby odpovídal příslušné kategorii. Neoprávněný start některého žáka znamená vyloučení družstva ze soutěže a to i po jejím skončení.

Soutěže jsou vypsány jen pro školní družstva. Startovat smí jen žáci příslušné školy splňující věkový limit příslušné kategorie. Výjimky budou upřesněny v jednotlivých propozicích, tj. start mladších žáků za starší apod. Pokud jsou vypsány obě kategorie (mladší i starší), mohou startovat v soutěži pouze žáci příslušného ročníku a současně příslušného roku narození.

Pořadatel se bude snažit zajistit školené rozhodčí, v případě nutnosti počítá s pomocí pedagogického dozoru.

 

Ke stažení:
Úplné znění organizačních pravidel soutěží 


 
Věkové kategorie:

 
I. kategorie žáci 1. - 3. tříd ZŠ
II. kategorie žáci 4. - 5. tříd ZŠ